آقای داروساز!

آقای داروساز! ، مشاور و ارائه دهنده خدمات آمارنامه دارویی ایران

آقای داروساز!

آقای داروساز! ، مشاور و ارائه دهنده خدمات آمارنامه دارویی ایران

CAS NO نام ماده  شرکت
103-90-2 Acetaminophen تماد (مشهد)
21645-51-2 Aluminium Hydroxide Acetate بهداشت کار
183321-74-6 Erlotinib HCl   ارسطو
183321-74-6 Erlotinib HCl  فناوری دارویی پارسیان
114-07-8 Erythromycin شفافارمد
1264-62-6 Erythromycin Ethylsuccinate کیهان دارو
1264-62-6 Erythromycin Ethylsuccinate شفافارمد
1264-62-6 Erythromycin Ethylsuccinate مواد اولیه تهران شیمی 
219861-08-2 Escitalopram Oxalate البرز بالک
119141-88-7 Esomeprazole تماد (تهران)
- Esomeprazole 8.5%-22.5% pellets تماد (تهران)
107868-30-4 Exemestane  باران
76824-35-6 Famotidine شیمی دارویی داروپخش
76824-35-6 Famotidine مهبان شیمی
504-24-5 Fampridine فناوران دارویی پارسیان
56-59-7 Felypressin توفیق دارو
21645-51-2 Aluminium Hydroxide Gel  بهان سار
990-73-8 Fentanyl Citrate توفیق دارو
141-01-5 Ferrous Fumarate سیما شیمی داروسازان ماد
  Ferrous sulfate +Folic Acid pellets تماد (تهران)
138452-21-8 Fexofenadine HCL تماد (تهران)
138452-21-8 Fexofenadine HCL  مواد اولیه تهران شیمی 
138452-21-8 Fexofenadine HCL  شیمی داروئی داروپخش
138452-21-8 Fexofenadine HCL فرآیند شیمی حکیم
98319-26-7 Finasteride بهداشت کار
162359-56-0 Fingolimod HCl توسعه داروسازی دانش
86386-73-4 Fluconazole  ارسطو
86386-73-4 Fluconazole  شیمی دارویی داروپخش
162359-56-0 Fingolimod HCl نگین دارو نوآور
162359-56-0 Fingolimod HCl توفیق دارو
59333-67-4 Fluoxetine  HCl تماد (تهران)
59333-67-4 Fluoxetine  HCl دماوند دارو
61718-82-9 Fluvoxamine Maleate دماوند دارو
61718-82-9 Fluvoxamine Maleate البرز بالک
61718-82-9 Fluvoxamine Maleate تماد (تهران)
60142-96-3 Gabapentin  صالحان شیمی
60142-96-3 Gabapentin   مواد اولیه تهران شیمی
60142-96-3 Gabapentin   شیمی داروئی داروپخش 
60142-96-3 Gabapentin  دماوند دارو
60142-96-3 Gabapentin  البرزبالک
- Aluminum foil آلومینیوم هزار
- Aluminum foil کیمیا کالا
92923-57-4 Gadopentetate monomeglumine  توفیق دارو
9000-70-8 Gelatin فراوری دارویی ژلاتین حلال
122111-03-9 Gemcitabine HCl توفیق دارو
122111-03-9 Gemcitabine HCl ارسطو
25812-30-0 Gemfibrozil تماد
25812-30-0 Gemfibrozil نوکام (مشهد)
25812-30-0 Gemfibrozil دماوند دارو
25812-30-0 Gemfibrozil البرزبالک
- Glass bottle (Type III) صنایع بسته بندی تاکستان
- Glass bottle (Type III) شیشه سازی رازی 
- Glass bottle (Type III) مفید شیشه
- Glass vial (Type I) پارس آمپول
- Glass vial (Type I) دارو شیشه
- Glass vial (Type III)  صنایع بسته بندی تاکستان
- Glass vial (Type III) شیشه سازی رازی
- Glass vial (Type III) مفید شیشه
147245-92-9 Glatiramer Acetate   نگین دارو نوآور
147245-92-9 Glatiramer Acetate توسعه داروسازی دانش
147245-92-9 Glatiramer Acetate توفیق دارو
10238-21-8 Glibenclamide مواد اولیه تهران شیمی
10238-21-8 Glibenclamide مهبان شیمی 
- Graduated glass pipette (Type I) پارس آمپول
- Aluminum foil HSL آلومینیوم هزار
109889-09-0 Granisetrone HCl آترا
8/1/9041 Heparin sodium آترا
50-03-3 Hydrocortisone acetate بهداشت کار
50-03-3 Hydrocortisone acetate تماد (تهران)
747-36-4 Hydroxychloroquine Sulfate تماد (تهران)
15687-27-1 Ibuprofen تماد (تهران)
15687-27-1 Ibuprofen البرز بالک
15687-27-1 Ibuprofen دماوند دارو
220127-57-1 Imatinib Mesylate ارسطو
220127-57-1 Imatinib Mesylate  فرایند شیمی حکیم
220127-57-1 Imatinib Mesylate فناوران دارویی پارسیان
220127-57-1 Imatinib Mesylate باران 
113-52-0 Imipramine HCl تماد( تهران)
53-86-1 Indometacin بهداشت کار
97682-44-5 Irinotecan  فناوران دارویی پارسیان
1332-37-2 Iron oxide (red)  داروسازان ماد
- Aluminum tube جام دارو
- Aluminum tube داروپوش
- Aluminum tube اشاورز
12259-21-1 Iron oxide (yellow) داروسازان ماد
- Itraconazole pellet 22% تماد (تهران)
65277-42-1 Ketoconazole تماد (تهران)
65277-42-1 Ketoconazole داروسازان ماد
65277-42-1 Ketoconazole ارسطو
34580-14-8 Ketotifen Fumarate تماد (تهران)
34580-14-8 Ketotifen Fumarate بهان سار
84057-84-1 Lamotrigine تماد (تهران)
84057-84-1 Lamotrigine ارسطو
84057-84-1 Lamotrigine  شیمی داروئی داروپخش
103577-45-3 Lansoprazole تماد (تهران)
112809-51-5 Letrozole  توفیق دارو
112809-51-5 Letrozole فناوران دارویی پارسیان 
100986-85-4 Levofloxacin  تماد (مشهد)
137-58-6 Lidocaine (uninjectable grade)  شیمی دارویی داروپخش
73-78-9 Lidocaine HCl (uninjectable grade)  شیمی دارویی داروپخش
19774-82-4 Amiodarone HCl بهداشت کار
76547-98-3 Lisinopril توفیق دارو
554-13-2 Lithium Carbonate  بهان سار
79794-75-5 Loratadine البرز بالک
79794-75-5 Loratadine  مواد اولیه تهران شیمی
79794-75-5 Loratadine شیمی دارویی داروپخش
79794-75-5 Loratadine ارسطو
124750-99-8 Losartan Potassium دماوند دارو
124750-99-8 Losartan Potassium مواد اولیه تهران شیمی
124750-99-8 Losartan Potassium البرزبالک
124750-99-8 Losartan Potassium شیمی دارویی دارو پخش
53714-56-0 Luprolide acetate توفیق دارو
7786-30-3 Magnesium  Chloride 6H2o  بهان سار
142-72-3 Magnesium Acetate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
1309-42-8 Magnesium Hydroxide بهان سار
1309-48-4 Magnesium Oxide احیا کانی شرق
557-04-0 Magnesium Stearate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
557-04-0 Magnesium Stearate  بهان سار
549-18-8 Amitriptyline  HCl    ارسطو
41100-52-1 Memantine HCl آترا
89-57-6 Mesalazine  داروسازان ماد
89-57-6 Mesalazine  کیمیاگران امروز
89-57-6 Mesalazine البرز بالک 
1115-70-4 Metformin HCL مهبان شیمی
1115-70-4 Metformin HCL مواد اولیه تهران شیمی
1115-70-4 Metformin HCL البرزبالک
- Methacrylic Acid Copolymer Ethyl Acrylate ره آورد تامین
1095-90-5 Methadone HCL  تماد
1095-90-5 Methadone HCL فاران شیمی
1095-90-5 Methadone HCL کیهان دارو
532-03-6 Methocarbamol مواد اولیه تهران شیمی
532-03-6 Methocarbamol سیما شیمی
7232-21-5 Metoclopramide HCl بهداشت کار
56392-17-7 Metoprolol Tartrate دماوند دارو
56392-17-7 Metoprolol Tartrate البرزبالک 
443-48-1 Metronidazole صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
38304-91-5 Minoxidil نوکام
38304-91-5 Minoxidil آنتی بیوتیک سازی ایران
111470-99-6 Amlodipine Besylate     مهبان شیمی
151767-02-1 Montelukast Sodium تماد (تهران)
151767-02-1 Montelukast Sodium شیمی دارویی داروپخش 
151767-02-1 Montelukast Sodium ارسطو
52-26-6 Morphine HCl فاران شیمی
52-26-6 Morphine HCl تماد
6211-15-0 Morphine sulfate فاران شیمی
6211-15-0 Morphine sulfate تماد
115007-34-6 Mycophenolate Mofetil شفا فارمد
115007-34-6 Mycophenolate Mofetil آنتی بیوتیک سازی ایران
115007-34-6 Mycophenolate Mofetil نوکام
389-08-2 Nalidixic Acid شیمی دارویی دارو پخش
51481-60-8 Naloxane HCl 2H2o  فاران شیمی
16676-29-2 Naltrexone HCl  فاران شیمی
16676-29-2 Naltrexone HCl تماد (تهران)
59-67-6 Niacin  نوکام
98-92-0 Nicotinamide نوکام
923288-90-8 Nilotinib HCl فناوران دارویی پارسیان
12125-02-9 Amonium chloride بهان سار
- Nitroglycerine Granule 1.6% درسا دارو 
894-71-3 Nortriptyline HCl ارسطو
128-62-1 Noscapine Base تماد
912-60-7 Noscapine HCl تمادفاران شیمی
83150-76-9 Octreotide Acetate  توفیق دارو
82419-36-1 Ofloxacin تماد (مشهد)
132539-06-1 Olanzapine  تماد( تهران)
73590-58-6 Omeprazole  تماد (تهران)
- Omeprazole 8.5% pellets سها
  Omeprazole 8.5% pellets تماد (تهران)
 99614-01-4  Ondansetrone HCl آترا
61336-70-7 Amoxicillin 3H2o  آنتی بیوتیک سازی ایران
61336-70-7 Amoxicillin 3H2o شفافارمد
61336-70-7 Amoxicillin 3H2o دانا
- Orlistat 50% pellets سها
- Orlistat 50% pellets شیمی دارویی داروپخش
- Orlistat 50% pellets تماد (تهران)
- Orlistat 50% pellets  بهان سار 
63121-00-6 Oxaliplatin  توفیق دارو
604-75-1 Oxazepam تماد (تهران)
124-90-3 Oxycodone HCl  تماد (تهران)
124-90-3 Oxycodone HCl  بهان سار
124-90-3 Oxycodone HCl   فاران شیمی
434-07-1 Oxymetholone البرزبالک
50-56-6 Oxytocin توفیق دارو
138786-67-1 Pantoprazole Sodium   مواد اولیه تهران شیمی
138786-67-1 Pantoprazole Sodium  ارسطو 
138786-67-1 Pantoprazole Sodium  تماد(تهران
- Pantoprazole Sodium 15% pellets  تماد (تهران)
 94-13-3  Parabens (methyl- Ethyl-propyl) البرزبالک
8020-83-5 Paraffin Liquid رز پلیمر
- Acetaminophen DC تماد (مشهد)
61336-70-7 Ampicillin 3H2o دانا
8002-74-2 Paraffin wax رز پلیمر
- PE bottle (for ophthalmic drops) داروپوشش قم
61-33-6 Penicillin G Potassium شفافارمد
- PET bottle پردیس پلاستیک
50-13-5 Pethidine HCl  تماد (تهران)
61-76-7 Phenylephrine HCl تماد(تهران
61-76-7 Phenylephrine HCl دماوند دارو
61-76-7 Phenylephrine HCl بهداشت کار
105355-27-9 Pioglitazone تماد (تهران)
144-29-6 Piperazine Citrate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
36322-90-4 Piroxicam (uninjectable grade)  شیمی دارویی دارو پخش
- Plastic bottle(in different volumes) دارو پوشش قم
- Plastic bottle(in different volumes) پردیس پلاست
- Plastic bottle(in different volumes) نمونه پلاستیک
- Plastic bottle(in different volumes)  سینا کالای شمس
- Plastic bottle(in different volumes) پلاسموژن سلامت
- Plastic bottle(in different volumes)  دارو پلاستیک پارس
- Plastic bottle(in different volumes) آماد پلیمر
- Plastic bottle(in different volumes) بید پلاستیک
- Ampule (Type I)  دومان صنعت غرب
- Ampule (Type I)  پارس آمپول
- Ampule (Type I) داروشیشه
- Plastic cap (in different sizes) نمونه پلاستیک
- Plastic cap (in different sizes) دارو پوشش قم
- Plastic cap (in different sizes) پردیس پلاست
- Plastic cap (in different sizes)  سینا کالای شمس
- Plastic cap (in different sizes) .پلاسموژن سلامت
- Plastic cap (in different sizes)  دارو پلاستیک پارس
- Plastic cap (in different sizes) آماد پلیمر
- Plastic cap (in different sizes) بید پلاستیک
9003-07-0 Poly Propylene RP270G پتروشیمی شازند
25322-68-3 Polyethylene Glycol(uninjectable grade) صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
9003-39-8 Polyvinylpyrrolidone (PVP) شیمیایی ره آورد تآمین
127-08-2 Potassium Acetate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
298-14-6 Potassium Bicarbonate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
7447-40-7 Potassium Chloride بهان سار
866-84-2 Potassium Citrate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
61177-45-5 Potassium Clavulanate  مواد اولیه تهران شیمی
61177-45-5 Potassium Clavulanate  دانا
61177-45-5 Potassium Clavulanate  شیمی دارویی دارو پخش 
- Potassium Clavulanate+Avi(1:1) شیمی دارویی دارو پخش
170729-80-3 Aprepitant توفیق دارو
170729-80-3 Aprepitant توسعه داروسازی دانش
- Potassium Clavulanate+S.d(1:1) شیمی دارویی دارو پخش
5/6/7758 Potassium Iodate آق آلتین دارو
7681-11-0 Potassium Iodide  آق آلتین دارو
7681-11-0 Potassium Iodide  کیمیا گستر قومس
11/4/7758 Potassium Phosphate Dibasic صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
25655-41-8 Povidone Iodine ره آورد تامین
25655-41-8 Povidone Iodine پارت کیمیا
25655-41-8 Povidone Iodine کیش مدیفارم 
25655-41-8 Povidone Iodine جویان شیمی
389574-19-0 Prasugrel HCl توفیق دارو
389574-19-0 Prasugrel HCl شفافارمد
50-24-8 Prednisolone Base البرز بالک
148553-50-8 Pregabalin تماد (تهران)
3506-09-0 Propranolol HCl شیمی دارویی دارو پخش
57-55-6 Propylene Glycol صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
129722-12-9 Aripiprazole توفیق دارو
345-78-8 Pseudoephedrine HCl بهداشت کار
345-78-8 Pseudoephedrine HCl تماد (تهران)
345-78-8 Pseudoephedrine HCl کیمیا گستر قومس
345-78-8 Pseudoephedrine HCl داروپویان پیشرو
- PVC بهینه پوشش جم
- PVC آیدانار
- PVC پوشینه توسعه کسری
- PVC داروپات شرق
- PVC/PE (Sheet) آیدانار
- PVC/PE (Sheet) داروپات شرق
- PVC/PE (Sheet) پوشینه توسعه کسری
- PVDC بهینه پوشش جم
- PVDC آیدانار
- PVDC پوشینه توسعه کسری
- PVDC داروپات شرق
25655-41-8 PVPi ره آوردتامین
111974-69-7 Quetiapine تماد (تهران)
117976-89-3 Rabeprazole تماد (تهران)
  Rabeprazole pellets تماد (تهران)
82640-04-8 Raloxifene HCl آنتی بیوتیک سازی ایران
71130-06-8 Ranitidine HCl(uninjectable grade)  پرنددارو
71130-06-8 Ranitidine HCl(uninjectable grade)  تماد (تهران)
50-78-2 Aspirin تماد (مشهد)
50-78-2 Aspirin پارس دارو
132875-61-7 Remifentanil توفیق دارو
135062-02-1 Repaglinide توفیق دارو
1744-22-5 Riluzole فناوران دارویی پارسیان
106266-06-2 Risperidone  تماد (تهران)
366789-02-8 Rivaroxaban  توفیق دارو
123441-03-2 Rivastigmine hydrogen tartrate کاوش فرایند شیمی
123441-03-2 Rivastigmine hydrogen tartrate آترا
145202-66-0 Rizatriptan Benzoate آترا
147098-20-2 Rosuvastatin Calcium نوکام 
79645-15-1 Sertraline HCl نوکام  
79645-15-1 Sertraline HCl البرز بالک
171599-83-0 Sildenafil Citrate شیمی دارویی داروپخش
171599-83-0 Sildenafil Citrate دماوند دارو
29122-68-7 Atenolol شیمی دارویی دارو پخش
53123-88-9 Sirolimus  باران
654671-78-0 Sitagliptin Phosphate  توفیق دارو
6131-90-4 Sodium acetate trihydrate بهداشت کار
129318-43-0 Sodium Alendronate  3H2O ارسطو
144-55-8 Sodium Bicarbonate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
7647-14-5 Sodium Chloride( uninjectable grade) پارس نمک کاوه
68-04-2 Sodium Citrate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
68-04-2 Sodium Citrate بهان سار
10039-32-4 Sodium phosphate dibasic 12 H2O صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
7558-79-4 Sodium phosphate dibasic anhydrous صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
6155-57-3 Sodium Saccharin صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
134523-03-8 Atorvastatin  Calcium  مهبان شیمی
134523-03-8 Atorvastatin  Calcium مواد اولیه تهران شیمی
134523-03-8 Atorvastatin  Calcium نوکام
134523-03-8 Atorvastatin  Calcium  فرایند شیمی حکیم
134523-03-8 Atorvastatin  Calcium البرزبالک
52-01-7 Spironolactone بهداشت کار
52-01-7 Spironolactone دماوند دارو
60561-17-3 Sufentanil Citrate توفیق دارو
57-50-1 Sugar کشت و صنعت حکیم فارابی
127-71-9 Sulfabenzamide تماد (مشهد)
144-80-9 Sulfacetamide تماد (مشهد)
723-46-6 Sulfamethoxazole کیمیا گستر قومس
723-46-6 Sulfamethoxazole تماد (مشهد)
72-14-0 Sulfathiazole بهداشت کار
103628-48-4 Sumatriptan Succinate  مواد اولیه تهران شیمی
103628-48-4 Sumatriptan Succinate شیمی دارویی داروپخش
103628-48-4 Sumatriptan Succinate دماوند دارو
557795-19-4 Sunitinib Maleate   فناوران دارویی پارسیان
557795-19-4 Sunitinib Maleate ارسطو
109581-93-3 Tacrolimus Monohydrate باران
64228-81-5 Atracurium Besylate  نگین دارو نوآور
64228-81-5 Atracurium Besylate  توفیق دارو
13376-74-4 Talc صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
- Tamsulosin HCl SR Pellets 0.2% سها
- Tamsulosin HCl SR Pellets 0.2% تماد (تهران)
- Tamsulosin HCl SR Pellets 0.2% شیمی دارویی داروپخش
63074-08-8 Terazosin HCl کاوش  فرآیند شیمی
108605-62-5 Teriflunomide  فناوران دارویی پارسیان 
108605-62-5 Teriflunomide  توفیق دارو
- Theophylline ER 60% Pellets شیمی دارویی داروپخش
70-16-6 Thiamine HCL(vit B1) شیمی دارویی داروپخش
70-16-6 Thiamine HCL(vit B1) صنایع شیمیایی و دارویی تبریز 
70-16-6 Thiamine HCL(vit B1) نوکام
97240-79-4 Tolterodine Tartarate  توفیق دارو
97240-79-4 Topiramate  تماد (تهران)
97240-79-4 Topiramate بهداشت کار
97240-79-4 Topiramate کاوش فرایند شیمی
22204-88-2 Tramadol HCl تماد (تهران)
22204-88-2 Tramadol HCl نوکام
22204-88-2 Tramadol HCl مهبان شیمی
22204-88-2 Tramadol HCl مواد اولیه تهران شیمی
76-25-5 Triamcinolone acetonide   البرزبالک
446-86-6 Azathioprine ارسطو
68439-86-1 Tricalcium Phosphate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
738-70-5 Trimethoprim بهداشت کار
739-71-9 Trimipramine  تماد (تهران)
57773-63-4 Triptorelin Acetate توفیق دارو
- Triptorelin Acetate micro capsule sterile توفیق دارو
7601-54-9 Trisodium Phosphate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
57-13-6 Urea بهان سار
- Vaginal & Rectal Applicator(for Tablets and cream) آپادانا دارو
- Vaginal & Rectal Applicator(for Tablets and cream) جام دارو
- Vaginal & Rectal Applicator(for Tablets and cream) پردیس پلاست
- Vaginal & Rectal Applicator(for Tablets and cream) سینا کالای شمس
- Vaginal & Rectal Applicator(for Tablets and cream) داروپوشش قم
1069-66-5 Valproate Sodium نوکام
1069-66-5 Valproate Sodium شیمی داروئی داروپخش
1069-66-5 Valproate Sodium دماوند دارو
- Vaseliin رز پلیمر
117772-70-0 Azithromycin 2H2O  نوکام
117772-70-0 Azithromycin 2H2O   شیمی دارویی داروپخش
117772-70-0 Azithromycin 2H2O   مواد اولیه تهران شیمی
117772-70-0 Azithromycin 2H2O  شفا فارمد
99300-78-4 Venlafaxine HCl  تماد (تهران)
99300-78-4 Venlafaxine HCl نوکام
5970-45-6 Zinc Acetate 2 H2O صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
2/4/4468 Zinc Gluconate  بهان سار
7446-20-0 Zinc Sulfate 7H2O بهان سار
7446-19-7 Zinc Sulfate H2O بهان سار
118072-93-8 Zoledronic acid    نگین دارو نوآور
118072-93-8 Zoledronic acid  توفیق دارو
1424-27-7 Acetazolamide Sodium   بهداشت کار
- Azithromycin 2H2O masked granoles شفافارمد
1134-47-0 Baclofen نوکام 
1134-47-0 Baclofen آترا 
5593-20-4 Betamethasone dipropionate تماد (تهران)
151-73-5 Betamethasone Disodium Phosphate البربالک
151-73-5 Betamethasone Disodium Phosphate بهداشت کار
2152-44-5 Betamethasone valerate تماد (تهران)
2152-44-5 Betamethasone valerate بهداشت کار
603-50-9 Bisacodyl تماد (تهران)
179324-69-7 Bortezomib  ارسطو
179324-69-7 Bortezomib توفیق دارو
147536-97-8 Bosentan فاران شیمی تویسرکان
147536-97-8 Bosentan توسعه داروسازی دانش
79570-19-7 Brimonidine Tartrate    آترا
53152-21-9 Buprenorphine  HCL تماد (تهران)
53152-21-9 Buprenorphine  HCL فاران شیمی تویسرکان
53152-21-9 Buprenorphine  HCL بهان سار 
59277-89-3 Aciclovir تماد (تهران)
59277-89-3 Aciclovir آنتی بیوتیک سازی ایران
59277-89-3 Aciclovir صالحان شیمی
59277-89-3 Aciclovir ارسطو
68630-75-1 Buserelin Acetate توفیق دارو
81409-90-7 Cabergoline توفیق دارو
8011-96-9 Calamine  صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
62-54-4 Calcium Acetate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
471-34-1 Calcium Carbonate احیا کانی شرق
471-34-1 Calcium Carbonate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
10035-04-8 Calcium Chloride صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
813-94-5 Calcium Citrate  صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
5785-44-4 Calcium Citrate 4H2O صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
7789-77-7 Calcium hydrogen phosphate anhydrous صنایع شیمیایی دارویی تبریز
7757-93-9 Calcium Phosphate Dibasic پارت کیمیا
106685-40-9 Adapalene  آترا
1592-23-0 Calcium Stearate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
10101-41-4 Calcium Sulfate Dihydrate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
154361-50-9 Capecitabine  باران
154361-50-9 Capecitabine  ارسطو
- Capsule(variable Size) ژلاتین کپسول ایران
298-46-4 Carbamazepine نوکام 
298-46-4 Carbamazepine البرزبالک
- Carpule (Type I) دارو شیشه
- Carpule (Type I) پارس آمپول
72956-09-3 Carvedilol دماوند دارو
72956-09-3 Carvedilol صالحان شیمی
72956-09-3 Carvedilol آنتی بیوتیک سازی ایران
72956-09-3 Carvedilol شیمی دارویی داروپخش
23325-78-2 Cefalexin H2o  آنتی بیوتیک سازی ایران
23325-78-2 Cefalexin H2o  دانا
125110-14-7 Cefixime 3H2O دانا
125110-14-7 Cefixime 3H2O البرزبالک
125110-14-7 Cefixime 3H2O آنتی بیوتیک سازی ایران
125110-14-7 Cefixime 3H2O مواد اولیه تهران شیمی
104376-79-6 Ceftriaxone Sodium sterile دانا
71124-01-1 Alfentanil HCl     توفیق دارو
169590-42-5 Celecoxib  دانا
169590-42-5 Celecoxib  نوکام
169590-42-5 Celecoxib آنتی بیوتیک سازی ایران
169590-42-5 Celecoxib تماد ( تهران)
169590-42-5 Celecoxib  مواد اولیه تهران شیمی
169590-42-5 Celecoxib ارسطو
83881-52-1 Cetirizine HCl نوکام
83881-52-1 Cetirizine HCl شیمی دارویی داروپخش
130143-01-0 Cetrorelix Acetate توفیق دارو
58-25-3 Chlordiazepoxide تماد (تهران)
113-92-8 Chlorpheniramine Maleate دماوند دارو
86483-48-9 Ciprofloxacin HCl تماد (مشهد)
86483-48-9 Ciprofloxacin HCl مواد اولیه تهران  شیمی
59729-32-7 Citalopram HBr  مواد اولیه تهران شیمی
59729-32-7 Citalopram HBr مهبان شیمی
59729-32-7 Citalopram HBr نوکام
59729-32-7 Citalopram HBr البرزبالک
81103-11-9 Clarithromycin  مواد اولیه تهران شیمی
81103-11-9 Clarithromycin شفافارمد
25122-46-7 Clobetasol Propionate تماد (تهران)
25122-46-7 Clobetasol Propionate بهداشت کار
17321-77-6 Clomipramine HCl تماد( تهران)
315-30-0 Allopurinol بهداشت کار
1622-61-3 Clonazepam توفیق دارو
1622-61-3 Clonazepam  تماد (تهران)
120202-66-6 Clopidogrel Hydrogen Sulfate توفیق دارو
120202-66-6 Clopidogrel Hydrogen Sulfate فرایند شیمی حکیم
- Coating materials[(opadry white,yellow,green) شهر دارو 
-Eudragite(L30D55)-RT.Coat-RT.film]
- Coating materials[(opadry white,yellow,green) شیمیایی ره آورد تآمین
-Eudragite(L30D55)-RT.Coat-RT.film]
41444-62-6 Codeine Phosphate پرند دارو
41444-62-6 Codeine Phosphate بهان سار
41444-62-6 Codeine Phosphate  تماد( تهران)
68412-29-3 Corn Starch ابن ماسویه
6032-06-0 Cyproheptadine HCl دماوند دارو
427-51-0 Cyproterone Acetate البرزبالک
147-94-4 Cytarabine  ارسطو
211914-51-1 Dabigatran  توفیق دارو
201530-41-8 Deferasirox امرتات شیمی
    ارسطو
28981-97-7 Alperazolam توفیق دارو
30652-11-0 Deferiprone ارسطو
58-28-6 Desipramine HCl تماد( تهران)
16789-98-3 Desmopressin  acetate توفیق دارو
55203-24-2 Dexamethasone Phosphate Disodium  بهداشت کار
55203-24-2 Dexamethasone Phosphate Disodium  البرزبالک
55203-24-2 Dexamethasone Phosphate Disodium  تماد( تهران)
6700-34-1 Dextromethorphan hydrobromide بهداشت کار
6700-34-1 Dextromethorphan hydrobromide تماد (تهران)
6700-34-1 Dextromethorphan hydrobromide بهداشت کار 
50-99-7 Dextrose anhydrous(uninjectable grade) دکستروز ایران
10/1/5996 Dextrose H2O(uninjectable grade)  دکستروز ایران
7789-77-7 Di Calcium Phosphate Dihydrate صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
439-14-5 Diazepam تماد (تهران)
15307-79-6 Diclofenac Sodium (uninjectable grade)  شیمی دارویی داروپخش
15307-79-6 Diclofenac Sodium (uninjectable grade)  کیمیا گستر قومس
- Aluminium cap & seal تهران کسری
- Aluminium cap & seal پلمپ ایران
- Aluminium cap & seal دارو در
- Aluminium cap & seal فراز درپوش
- Aluminium cap & seal دروند
- Aluminium cap & seal مهم کار
- Diclofenac Sodium ER Pellets 40% شیمی دارویی داروپخش
- Diclofenac Sodium ER Pellets 40% تماد(تهران
624-49-7 Dimethyl fumarate  امرتات شیمی
3810-80-8 Diphenoxylate HCl پرند دارو
3810-80-8 Diphenoxylate HCl تماد (تهران)
76584-70-8 Divalproex sodium شیمی دارویی داروپخش
125354-16-7 Docetaxel  ارسطو
120014-06-4 Donepezil شیمی دارویی داروپخش
- Dropping tube سینا کالای شمس
- Dropping tube  داروپوشش قم
- Dropping tube پلاسموژن سلامت
- Dropping tube آماد پلیمر
- Dropping tube داروپلاستیک پارس
116539-59-4 Duloxetine تماد (تهران)
130929-57-6 Entacapone  باران
188627-80-7 Eptifibatide بیوسان فارمد
188627-80-7 Eptifibatide توفیق دارو
76-25-5 Triamcinolone acetonide  تماد (تهران)
 • دکتر سید سجاد حسینی

نظرات  (۲)

 • مرتضی محمدی
 • با سلام خدمت شما
  ما سم مار وارد میکنیم. این سم برای مار دو سر قرمز هستش که به صورت کاملا قانونی و با مجوز از کشور اوکراین وارد میشه. کلیه مدارک مورد نیاز موجود میباشد. در صورت نیاز تماس بگیرید. ممنون
  09030325967
  باسلام عرض ادب خدمت شماهمکاران گرامی وارجمند.بی زحمت لیست مواداولیه پزشکی و دارویی شرکت داروسازیی ...یکی ازشرکتهای معتبراروپایی رومیخواستم
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی