شرکت

نام دارو

 

نام ژنریک

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

REMERON® 30MG TAB

Nirtazapine

 

فوریتهای داروئی دارو درمان افق جم

REMERON® 30MG TAB

فوریتهای دارویی سپاکو دارو

REMERON® 30MG TAB

فوریتهای داروئی سها کیش

LORENZOS OIL <SHS> 500ML SOL

Oleic Acid/Erucic

فوریتهای داروئی سها کیش

INVEGA® 9MG TAB

Paliperidone

فوریتهای داروئی سینا آرات گستر

HUMATIN® 250MG CAP

Paromomycin

 

فوریتهای داروئی سینا آرات گستر

HUMATIN®125 MG/5ML 60 ML SYRUP